Informații de interes public

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001(actualizata *) privind liberul acces la informaţiile de interes public

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Spitalului Municipal ”Dr. Alexandru Simionescu“ Hunedoara;
2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienta al conducerii spitalului;
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Spitalului Municipal ”Dr. Alexandru Simionescu “ Hunedoara, ale Consiliului de Administratratie al spitalului si functiile acestora si numele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice;
4. Coordonatele de contact ale spitalului (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet);
5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
6. Programele si strategiile Spitalului Municipal ”Dr. Alexandru Simionescu“ Hunedoara ;
7. Lista cuprinzand documentele de interes public (conform listei anexate);
8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
9. Modalităţile de contestare a deciziei spitalului, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

TOATE DOCUMENTELE CARE NU SUNT COMUNICATE DIN OFICIU SI NU SUNT EXCEPTATE DE LA COMUNICARE, POT FI COMUNICATE LA CERERE

Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001(actualizata *) privind liberul acces la informaţiile de interes public

1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din informaţiile clasificate, potrivit legii;
3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială, precum și principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
4. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei desfăşurate sau în curs de desfăşurare.
6. Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
7. Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.